Członkowie

Członkowie PKEE to osoby fizyczne związane zawodowo z sektorem elektroenergetycznym oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w tej dziedzinie, zainteresowane realizacją statutowych celów stowarzyszenia. Bycie członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej daje wiele profitów i przywilejów: wymianę i dostęp do informacji, wiedzę na temat stanowionego prawa w Polsce i Unii Europejskiej oraz przedstawianie propozycji mających wpływ na uchwalane akty prawne.

Polski Komitet Energii Elektrycznej stanowią członkowie zwyczajni i wspierający. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności PKEE, a w szczególności:

  • uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
  • głosowania i kandydowania podczas wyborów do władz PKEE,
  • wysuwania kandydatur podczas wyborów do władz PKEE,
  • zgłaszania postulatów do władz PKEE.

Członkowie wspierający PKEE mają prawo do:

  • uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,
  • zgłaszania postulatów do władz PKEE,
  • zgłaszania kandydatów do władz PKEE na warunkach określonych w art. 18.