Walne Zebranie

Członkowie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej stanowią najwyższą władzę stowarzyszenia. Do ich zdań należy m.in. wytyczanie kierunków działalności, zatwierdzanie sprawozdania Rady Zarządzającej, uchwalanie rocznych preliminarzy wpływów i wydatków.